LSDP ŠAKIŲ RAJONO SKYRIAUS ĮSTATAI

BENDROJI DALIS

 1. LSDP skyrius yra partijos teritorinė organizacija, veikianti Šakių savivaldybės teritorijoje. Partijos skyriaus statusą suteikia ir panaikina LSDP prezidiumas.
 2. Partijos skyrius savo veikloje vadovaujasi LSDP programa, statutu, skyriaus įstatais, kitais aukštesnių LSDP organų nutarimais.
 3. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
  • Atstovauti LSDP Šakių rajono savivaldybei.
  • Įgyvendinti LSDP programą, Seimo ir savivaldybės tarybos rinkimų programas, dalyvauti formuojant LSDP veiklos strategiją ir taktiką.
  • Plėsti partijos narių ir rėmėjų skaičių, įtraukiant juos į aktyvią partinę veiklą.
  • Dalyvauti Prezidento, Europos Parlamento, Seimo, savivaldybės tarybos rinkimuose bei referendumo kampanijose. Didinti LSDP įtaką savivaldybės taryboje.
  • Skleisti socialdemokratines idėjas, organizuoti socialdemokratinį švietimą, platinti LSDP spaudą bei agitacinę medžiagą.
  • Siekti, kad partijos nariai ir rėmėjai būtų pastoviai informuojami apie LSDP ir skyriaus veiklą, šiam tikslui panaudojant žiniasklaidą, informacinio centro medžiagą.
  • Organizuoti ir rengti socialdemokratų kultūrinius, visuomeninius renginius, įvairias politines akcijas.
  • Bendradarbiauti su kitų partijų skyriais, visuomeninėmis bei profesinių sąjungų organizacijomis.
 4. Skyrius yra LSDP struktūrinis padalinys, turintis savo įstatus, buveinę, sąskaitą banke ir antspaudą. Skyrius nėra juridinis asmuo, už skyriaus prievoles atsako LSDP.

SKYRIAUS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

IR PAGRINDINĖS VEIKLOS FUNKCIJOS

 1. Skyrius tvarko partijos narių ir rėmėjų apskaitą, rūpinasi naujų narių priėmimu, įteikia partijos nario bilietus. Ne rečiau kaip kartą per ketvirtį patikslina partijos narių įskaitą. LSDP narių apskaita tvarkoma pagal LSDP prezidiumo patvirtintą instrukciją.
 2. Skyriuje sudaromos partijos grupės, kurios kuriamos teritoriniu principu. Partijos grupę gali sudaryti ne mažiau kaip 3 partijos nariai.
 3. Partijos grupės susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Jame svarstomi partijos veiklos klausimai, priimami nutarimai. Kas dveji metai grupės susirinkime renkamas  grupės pirmininkas, pavaduotojas, iždininkas. Skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojai bei atsakingasis sekretorius negali būti grupės pirmininku, jo pavaduotoju ar iždininku.
 4. Partijos grupė priima į partiją naujus narius, kurių priėmimą galutinai tvirtina skyriaus taryba arba prezidiumas, veda savo veiklos apskaitos žurnalą, atlieka kitus skyriaus numatytus darbus. Grupė dalyvauja visų lygių rinkimų kampanijose, parenka ir siūlo skyriaus tarybai arba prezidiumui atstovus į rinkimų komisijas, kandidatus į savivaldybės tarybą, taip pat siūlo kandidatus į skyriaus ir LSDP valdymo organus, padeda skyriaus remtiems Seimo, savivaldybės tarybos nariams jų veikloje.
 5. Partijos nariai dalyvauja grupės veikloje pagal gyvenamąją ar darbo vietą.
 6. Partijos grupės pirmininkas, jo pavaduotojas ir iždininkas privalo reguliariai susitikti su kiekvienu grupės nariu, aptarti jo galimybes ir pageidavimus, kaip dalyvauti grupės veikloje, pasidomėti jo problemomis, prireikus suteikti galimą paramą, pasveikinti švenčių proga, pareikšti užuojautą.
 7. Aukščiausias skyriaus organas – skyriaus narių susirinkimas, o skyriuje esant daugiau kaip 200 narių – delegatų konferencija. Skyriaus taryba susirinkimą šaukia ne rečiau kaip kartą per pusę metų, o konferenciją – ne rečiau kaip kartą per metus. Susirinkimą arba konferenciją skyriaus taryba šaukia savo iniciatyva arba reikalaujant partijos grupėms, jungiančioms ne mažiau kaip 1/3 skyriaus narių. Susirinkimo ar konferencijos sušaukimo iniciatoriai turi pateikti skyriaus tarybai paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo ar konferencijos sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Skyriaus susirinkimas ar konferencija turi įvykti per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Jei per 10 dienų nuo iniciatorių paraiškos gavimo dienos skyriaus taryba nepriima sprendimo dėl susirinkimo ar konferencijos sušaukimo, tai gali būti padaryta iniciatorių sprendimu. Delegatai į konferenciją renkami partijos grupėse pagal skyriaus tarybos ar konferencijos sušaukimo iniciatorių patvirtintą vienodą atstovavimo normą. Taip pat delegatais išrenkami partijos grupėse esantys LSDP tarybos, skyriaus tarybos, prezidiumo, LSDP frakcijos savivaldybės taryboje nariai.
 8. Skyriaus susirinkimas ar konferencija :

 12.1. Svarsto skyriaus politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priima atitinkamus nutarimus, rezoliucijas, pareiškimus.

12.2. Aptaria ir siūlo LSDP tarybai kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimo, Europos Parlamento narius ir kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus.

12.3. Tvirtina partijos rinkimų programą savivaldybių tarybų rinkimams, tvirtina kandidatų į savivaldybės tarybą sąrašą.

12.4. Kasmet išklauso skyriaus tarybos, finansų komisijos, etikos ir procedūrų komisijos bei savivaldybės LSDP frakcijos ataskaitą ir vertina jų darbą.

12.5. Kas dveji metai renka skyriaus pirmininką, jo teikimu pavaduotojus, renka skyriaus tarybą, finansų bei etikos ir procedūrų komisijas. Šių komisijų nariai negali būti renkami į skyriaus tarybą. Kandidatams į skyriaus pirmininkus būtinas 2 metų nepertraukiamas partinis stažas. Kai skyriaus pirmininkas dėl susidariusių tam tikrų aplinkybių negali laikinai eiti savo pareigų, jo įgaliojimus prezidiumas suteikia vienam iš pavaduotojų.

12.6. Renka delegatus į LSDP suvažiavimą, siūlo kandidatus į LSDP valdymo organus.

12.7. Tvirtina ir keičia skyriaus įstatus.

12.8. Gali suteikti skyriaus Garbės pirmininko vardą.

13. Skyriaus tarybos narių skaičių nustato skyriaus susirinkimas arba konferencija. Vienos lyties atstovų skaičius taryboje negali viršyti 60 procentų. Be rinkimų į tarybą įtraukiami grupių pirmininkai. Skyriaus tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Posėdį šaukia skyriaus prezidiumas arba reikalaujant 1/3 tarybos narių. Tarybos posėdžio iniciatoriai turi pateikti skyriaus prezidiumui paraišką, kurioje turi būti nurodytos posėdžio sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymus dėl darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektus. Skyriaus tarybos posėdis turi įvykti per 20 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Jei per 10 dienų skyriaus prezidiumas nepriėmė sprendimo sušaukti tarybos posėdį, jis gali būti šaukiamas iniciatorių sprendimu.

13.1. Skyriaus taryba pirmininko teikimu skiria atsakingąjį sekretorių, iždininką ir rinkimų štabo vadovą, iš tarybos narių renka prezidiumą. Atsakingasis sekretorius kuruoja partijos organizacinius klausimus, iždininkas renka nario mokestį ir vykdo finansų apskaitą.

13.2. Skyriaus taryba svarsto įvairius partijos veiklos klausimus, organizuoja susirinkimų arba konferencijų, aukštesnių partijos organų nutarimų įgyvendinimą, teikia visapusišką informaciją skyriaus nariams, registruoja partijos grupes, koordinuoja jų veiklą, tvarko partijos narių ir rėmėjų apskaitą, išduoda LSDP nario bilietus.

13.3. Organizuoja rinkimų ir referendumų kampanijas, parenka ir pasiūlo atstovus į rinkimų komisijas.

13.4. Tvirtina darbo planus, paskirsto, paskirsto konkrečius darbus tarybos nariams ir kontroliuoja jų vykdymą.

13.5. Tvirtina savivaldybės tarybos LSDP frakcijos seniūną.

13.6. Kasmet tvirtina skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą.

13.7. Aptaria ir priima sprendimus dėl partijos kandidatų į savivaldybės merus, merų pavaduotojų ir administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo pareigas pateikimo LSDP frakcijai savivaldybės taryboje. Priima sprendimą dėl koalicijos formavimo savivaldybės taryboje.

14. Skyriaus pirmininkas vadovauja skyriaus tarybai, prezidiumui, duoda pavedimus savo pavaduotojams, atsakingam sekretoriui, iždininkui, tarybos nariams. Skyriaus ir skyriaus tarybos vardu pasirašo visus dokumentus. Skyriaus pirmininkas yra atsakingas už informacijos pateikimą LSDP pirmininkui, tarybai, prezidiumui ir partijos tarybos sekretoriatui.

15. Skyriaus finansų komisija ne rečiau kaip kartą per pusę metų tikrina skyriaus finansų apskaitą, atskaitomybę, nario mokesčio mokėjimą, partijos lėšų ir turto panaudojimą. Patikrinimų rezultatus ir savo pasiūlymus pateikia skyriaus prezidiumui. Partijos narius, nemokančius nario mokesčio, perduoda svarstyti skyriaus etikos ir procedūrų komisijai.

16. Skyriaus etikos ir procedūrų komisija nagrinėja partijos narių, partijos organų pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie partijos narių elgesį, drausmę, nario mokesčio nemokėjimo priežastis ir priima sprendimus dėl nuobaudų skyrimo. Komisija taip pat nagrinėja LSDP statute ir skyriaus įstatuose numatytų procedūrų ir bendrųjų organizacinių nuostatų pažeidimo atvejus ir priima sprendimus dėl jų taikymo pagrįstumo bei teisingumo. Nesutinkantieji su sprendimu turi kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją, kuri priima galutinį sprendimą. Skyriaus etikos ir procedūrų komisija taip pat atlieka skyriaus susirinkimo ar konferencijos mandatų komisijos funkcijas.

17. Visi skyriaus organai renkami dviejų metų kadencijai. LSDP tarybos nutarimas dėl ataskaitinių rinkiminių susirinkimų ar konferencijų sušaukimo skyriuose ir grupėse žymi kadencijos pabaigą ir pradžią.

PARTIJOS VEIKLA SAVIVALDYBĖS TARYBOJE

18. Partijos frakcija savivaldybės taryboje nuolat derina savo veiklą su skyriaus prezidiumu, atsižvelgia į jo rekomendacijas ir pasiūlymus, apie savo veiklą kartą per metus informuoja skyriaus tarybą.

19. LSDP skyriaus remiami savivaldybės tarybos nariai turi teisę dalyvauti skyriaus tarybos posėdyje su sprendžiamojo balso teise.

20. Jei LSDP remtas savivaldybės tarybos narys nevykdo partijos ar skyriaus rinkimų programos ir nesilaiko LSDP statuto bei skyriaus įstatų reikalavimų, tuomet partijos skyriaus tarybos sprendimu jis gali netekti partijos paramos ar būti pašalintas iš partijos.

RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS PARTIJOMIS, POLITINĖMIS, VISUOMENINĖMIS BEI PROFESINĖMIS ORGANIZACIJOMIS

21. Partijos skyrius remia socialdemokratines organizacijas ir bendradarbiauja su kitomis demokratinėmis partijomis, organizacijomis, visokeriopai padeda savarankiškoms profesinėms sąjungoms, remia jų veiklą.

22. Partijos skyrius teikia paramą moterų, vaikų ir jaunimo socialdemokratinėms organizacijoms.

SKYRIAUS LĖŠOS, NARIO MOKESTIS IR TURTAS

23. Skyriaus turtą sudaro: lėšos, įsigytas arba paaukotas inventorius ir įrengimai bei nekilnojamasis ir kitas įstatymais nedraudžiamas turėti turtas. Partijos skyriaus lėšas sudaro nario mokestis, leidybinės veiklos pajamos, piliečių bei visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos ir kitos teisėtai gautos pajamos.

24. Skyriau lėšos, tarybai ar prezidiumui pritarus, naudojamos partijos veiklai finansuoti, inventoriui įsigyti. Iždininkas, pareikalavus tarybai, informuoja ją apie turimas lėšas ir jų panaudojimą.

25. Skyriaus taryba nekilnojamąjį turtą parduoda, dovanoja, maino bei įkeičia tik gavus LSDP prezidiumo pritarimą.

26. LSDP nariai moka nario mokestį, kurio dydį narys nustato savo nuožiūra, bet ne mažiau kaip 1 procentą savo pajamų, atskaičiuos mokesčius.

27. Nario mokestis paprastai mokamas kas mėnesį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

28.Partijos nariai, dėl objektyvių priežasčių negalintys mokėti nustatyto dydžio nario mokesčio, skyriaus tarybai ar prezidiumui nutarus, moka ne mažesnį kaip 1 lito mokestį per mėnesį.

29. LSDP mokestis mokamas skyriaus taryboje ir partijos grupėse LSDP prezidiumo patvirtinta tvarka. 25 procentai skyriaus nario mokesčio pervedama LSDP tarybai.

30. Nario mokestį pagal patvirtintą žiniaraštį renka partijos grupės iždininkas, atskirais atvejais skyriaus iždininkas. Skyriaus iždininkas yra atsakingas už mokesčio rinkimą ir šio darbo organizavimą skyriuje. Jis pastoviai informuoja partijos skyriaus tarybą apie nario mokesčio mokėjimą skyriuje.

Patvirtinti  2013 m. kovo 21 d.,

papildyti 2014 m. balandžio 11 d. Šakių skyriaus konferencijoje.