Mielieji, kažkas stipriai ne taip mūsų Karalystėje – tiksliau, Šakių rajono švietimo sistemoje

Rašau šį pranešimą, nes per palyginti labai tumpą laiko tarpą, vos daugiau kaip 2 metus, per kuriuos tenka garbė kaip tarybos narei atstovauti viešajam interesui, sužinota tikrai daug, diskutuota įvairiomis temomis, palyginta statistikos, padaryta situacijos kitose  savivaldybėse  analizė.

Taigi pradėsiu nuo esminio ir opiausio bei vieno iš jautriausių klausimų dėl mūsų švietimo sistemos rajone. Apie vykdomą pertvarką. Mokinių skaičiaus mažėjimą. Įtampas tarp kolegų pedagogų. Švietimo strategijos nebuvimą, visiškai neaiškią Švietimo skyriaus poziciją…arba tiksliau, pozicijos nebuvimą.

Vakar (2017-03-14) teko dalyvauti Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje, kurio metu buvo svarstomas „Žiburio” gimnazijos prašymas dėl galimybės komplektuoti pirmokų 4 klasę, apribojant mokinių skaičių iki 100. Tikėjausi konstruktyvios diskusijos tiek su „Žiburio” gimnazijos atstovais, tiek ir su „varpiečiais”.

Nemaloniai nustebino komiteto pirmininkės pavaduotojos Violetos Simonavičienės pasirinktas darbo organizavimas: iš pradžių pakviečiami „Žiburio” atstovai, o vėliau pastarųjų paprašoma išeiti ir pakviečiami „varpiečiai”. Kadangi nesupratau tokios tvarkos, likau priimamajame kartu su „Varpo” mokyklos atstovais, kol būsime pakviesti diskusijai. Pasirodo, tokia tvarka kėlė nuostabą ne tik man, bet ir abiejų mokyklų atstovams. Kodėl nenorėta susodinti visų suinteresuotų pusių prie bendro diskusijų stalo? Juk tai švietimo sistemos atstovai, mūsų inteligentija, aukštos kultūros žmonės? Lai tai lieka pamąstymui ateičiai. Aš vienareikšmiškai pasisakau už skaidrią ir atvirą diskusiją.

Kalbant apie „Žiburio” gimnazijos prašymą, kuris, man pasirodė, logiškas ir pagrįstas argumentais, vis tik stebina tai, kad tokie planai nebuvo įtraukti į „Švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrąjį planą”, šis klausimas ir iš to išplaukiančios pasekmės nebuvo aptariamos minėtos pertvarkos komisijoje. Švietimo ir sporto skyrius neatliko analizės dėl vienokių ar kitokių pasekmių švietimo sistemai, jei Taryba pritartų tokiam prašymui. Man keliant šiuos klausimus komiteto darbo metu, sulaukiau replikų iš skyriaus darbuotojų, neva aš taip gražiai kalbu, nes užsiimu rinkimine agitacija. Mielieji, noriu pažymėti, kad man nėra skirtumo, kokias pareigas aš užimu ar užimsiu ateityje. Šakių krašto problemos man aktualios, dėl jų man skaudu ir norisi, kad būtų priimami kuo palankesni sprendimai visai rajono bendruomenei. Čia aš gyvenu, į darželį eina mano sūnus Povilas, čia mano bendruomenė, šeima, namai. Todėl atmetu nepagrįstus teiginius dėl mano veidmainiškumo.

Teko perskaityti ne vieną savivaldybių pertvarkos planą, vieni parengti labai kokybiškai, pasiremiant statistine informacija, tendencijomis, atlikti naudos ir kaštų skaičiavimai, pertvarkų būtinumas pagrįstas argumentais ir t.t.

  • BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS

2016–2020 M. BENDRASIS PLANAS;

  • KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDRASIS PLANAS
  • DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO
  • Ir daugelis kitų

Įdėjus pastangų, pasigilinus į skirtingų savivaldybių švietimo tinklo situacijas, kažko panašaus tikėjausi ir mūsų rajone. Deja, toli gražu. Tam, kad siūlyti pokyčius, reikalinga visa apimanti šio sektoriaus analizė.

Švietimo skyriaus pareiga – stebėti, analizuoti, vertinti švietimo būklę mokyklose, visoje savivaldybėje, teikti duomenimis grįstą informaciją, siūlyti politikams, mokykloms švietimo tobulinimo kryptis, esant būtinybei, teikti pertvarkos planą koreguoti Šakių rajono savivaldybės tarybai.

Susidaro įspūdis, kad nuoseklios duomenų rinkimo analizės apie švietimo sistemą mūsų rajone nėra. Švietimo skyriaus pozicija apskritai neaiški. Skyriaus administruojama svetainė http://svietimas.sakiai.lt, kur tikėjausi, susirasti aktualią švietimo sistemos informaciją, ką ir bepridursi, vertinkite patys… Po vakar dienos diskusijos, drįstu teigti, kad Švietimo ir sporto skyriaus specialistai su gerbiamu vedėju Alvydu Pauliukėnu priešaky, nepakankamai išmano mokyklų gyvenimą, per mažai skiria dėmesio, kad mokyklų veikla būtų orientuota į pamokų kokybės, mokinių pasiekimų gerinimą. Žinoma, toną efektyviam darbui „duoda” rajono lyderiai, šiuo atveju už švietimo sistemą yra atsakingas gerbiamas Edgaras Pilypaitis, todėl raginčiau kolegą daugiau dėmesio skirti savo tiesioginių pareigų vykdymui ir bendrai ieškoti pažangių sprendimų.

Dėl švietimo sistemos startegijos nebuvimo rajone susidaro terpė bereikalingoms emocijoms, jaučiama įtampa ir susipriešinimas net tarp pačių kolegų – pedagogų, nesveikai iškreipta konkurencija – tarp mokyklų. Esu įsitikinus, kad būtina visais ištekliais (finansiniais, materialiniais, intelektiniais) disponuoti atsakingai.

Suprantamas pedagogų nepasitenkinimas esamu darbo užmokesčiu, susirūpinimas dėl mokytojo profesijos prestižo ir kitų švietimo sistemai aktualių klausimų.

Mums būtina profesionali vadyba, pagrįsta duomenimis, informacija. Pasisakau už pasidalintosios lyderystės principus, žmonių tinkamą paskatinimą, įgalinimą veikti, motyvacinę aplinką.

Juk būtent švietimo kokybė yra viena tų fundamentalių sričių, nuo kurios priklauso ne tik rajono, bet ir visos Lietuvos pažanga. Tai dar kartą patvirtina faktą, jog  mūsų šalies didžiausias turtas – žmonių idėjos, jų kompetencijos ir kūrybiškumas. Visa tai neabejotinai pirmiausia siejasi su švietimo kokybe. Tad reiškiu didelę pagarbą ir palaikymą švietimo darbuotojams.

Šakių rajono savivaldybės tarybos narė

Raminta Bastytė

 


 

PATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. T-92

 

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDRASIS PLANAS

 

Numatomos reorganizuoti, pertvarkyti, steigti ar likviduoti švietimo įstaigos pavadinimas Reorganizavimo būdai Planuojama reorganizavimo pabaigos, likvidavimo, steigimo data Švietimo įstaigos  pavadinimas, po reorganizacijos Pastabos
2016 m.
Šakių „Berželio“ mokykla Švietimo įstaigos grupės ir tipo pakeitimas į ikimokyklinio ugdymo mokyklą 2016-08-31 Šakių lopšelis-darželis „Berželis“ Specialiųjų ugdymosi  poreikių turintys mokyklinio amžiaus vaikai perkeliami ugdytis į Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centrą
Šakių pedagoginė psichologinė tarnyba Tarnybos funkcijų išplėtimas 2016-02-01 Šakių pedagoginė psichologinė tarnyba Šakių PPT įstaigiamas etatas suaugusiųjų mokymui koordinuoti
Sintautų pagrindinė mokykla Vidaus struktūros pertvarka
(Uždaromas Beržynų pradinio ugdymo skyrius)
2016-08-31 Sintautų pagrindinė mokykla
Kriūkų mokykla Švietimo įstaigos tipo pakeitimas į mokyklą-daugiafunkcį centrą 2016-08-31 Kriūkų mokykla-daugiafunkcis centras Jei bus paskirtas finansavimas
2017 m.
Sausio mėn. – tinklo pertvarkos plano tikslinimas 2017 metams
Lekėčių mokykla Švietimo įstaigos tipo pakeitimas į mokyklą-daugiafunkcį centrą 2017-08-31 Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras Jei bus paskirtas finansavimas

 

2018 m.
Sausio mėn. – tinklo pertvarkos plano tikslinimas 2018 metams
Paluobių mokykla-daugiafunkcis centras Reorganizuojama į Griškabūdžio gimnazijos  Paluobių mokyklos daugiafunkcio centro skyrių 2018-08-31 Griškabūdžio gimnazijos Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro skyrius Jei 2018 m. sausio mėn. bus priimtas sprendimas (įvertinus mokyklos finasinę būklę, mokinių skaičiaus perspektyvas bei po susitikimo su vietos bendruomene)  dėl reorganizacijos
Griškabūdžio gimnazija Prijungiamas Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro skyrius Griškabūdžio gimnazija

 

 

 

2019 m.
Sausio mėn. – tinklo pertvarkos plano tikslinimas 2019 metams
Žvirgždaičių progimnazija Reorganizuojama į Griškabūdžio arba Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos pagrindinio ugdymo skyrių 2019-08-31 Griškabūdžio arba Kudirkos Naumiesčio gimnazijos gimnazijos Žvirgždaičių  pagrindinio ugdymo skyrius Jei 2019 m. sausio mėn. bus priimtas sprendimas (įvertinus mokyklos finasinę būklę, mokinių skaičiaus perspektyvas bei po susitikimo su vietos bendruomene)   dėl reorganizacijos.

Sprendimas, prie kurios gimnazijos bus jungiama progimnazija, bus priimtas įvertinus gimnazijų finansinę būklę, mokinių pavėžėjimo galimybes ir kitus rodiklius.

Griškabūdžio arba Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija Prijungiamas Žvirgždaičių pagrindinio ugdymo skyrius Griškabūdžio arba Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija
Slavikų pagrindinė mokykla Reorganizauojama į Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos arba Šakių „Varpo“ mokyklos pagrindinio ugdymo skyrių 2019-08-31 Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos arba Šakių „Varpo“ mokyklos Slavikų pagrindinio ugdymo skyrius Jei 2019 m. sausio mėn. bus priimtas sprendimas (įvertinus mokyklos finasinę būklę, mokinių skaičiaus perspektyvas bei po susitikimo su vietos bendruomene)   dėl reorganizacijos.

Sprendimas, prie kurios švietimo įstaigos bus jungiama Slavikų mokykla, bus priimtas įvertinus gimnazijos bei Šakių „Varpo“ mokykos finansinę būklę, mokinių pavėžėjimo galimybes ir kitus rodiklius

Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija arba Šakių „Varpo“ mokykla Prijungiamas Slavikų pagrindinio ugdymo skyrius Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija arba Šakių „Varpo“ mokykla
Pedagoginė psichologinė tarnyba Pedagoginė psichologinė tarnyba reorganizauojama į Švietimo pagalbos tarnybą 2019-08-31 Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba Jei bus sėkmingai vykdomos suaugusiųjų švietimo koordinatoriaus veiklos ir įvykdytos akreditacijos sąlygos.

 

2020 m.

Sausio mėn. – tinklo pertvarkos plano tikslinimas 2020 metams

 

Pastaba: Pasikeitus mokinių skaičiui, teisės aktams, nesant galimybės komplektuoti kurių nors klasių ir rajono savivaldybės tarybai nedavus leidimo komplektuoti klasių išimties tvarka, švietimo įstaigų tinklo pertvarkos planas gali būti koreguojamas ir švietimo įstaigų pertvarka gali būti vykdoma ir anksčiau nei nurodyta pertvarkos plane.

0 kartų komentuota

Rašyti komentarą

Norite padiskutuoti?
Maloniai kviečiame!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *